• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

http://<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomiu</h1> <p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="http://www.przedszkole1.radom.pl/">Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomiu</a>.</p> <ul> <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2012-10-23">2012-10-23</time></li> <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2020-09-24">2020-09-24</time></li> </ul> <h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2> <p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p> <h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3> <ul> <li>Deklarację sporządzono dnia: <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="2021-03-12">2021-03-12</time></li> <li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="2021-03-12">2021-03-12</time></li> </ul> <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p> <p>Pobierz <a href="http://www.przedszkole1.radom.pl/">Raport z wynikami przeglądu dostępności</a>.</p> <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2> <ul> <li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: <span id="a11y-osoba">Bożena Matusiak</span>.</li> <li>E-mail: <span id="a11y-email">poczta@pp1.radom.pl</span></li> <li>Telefon: <span id="a11y-telefon">483641451</span></li> </ul> <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p> <ul> <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li> <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li> <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li> </ul> <p>Żądanie musi zawierać:</p> <ul> <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li> <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li> <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li> </ul> <p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p> <h3>Skargi i odwołania</h3> <p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p> <ul> <li>Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu</li> <li>Adres: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej w Radomiu ul. Zientarskiego 3 26-600 Radom</li> <li>E-mail: poczta@pp1.radom.pl</li> <li>Telefon: 483641451</li> </ul> <p>Skargę można złożyć również do <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p> <h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2> <p>nie posiadamy</p>