• Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu
  • Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu

Historia przedszkola

7 września 2012 roku Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej w Radomiu obchodzić będzie 25-lecie swojego istnienia.

Placówka nasza została utworzona decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Radomiu w 1987 r jako Państwowe Przedszkole nr 44. W roku 1993 Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu została przekształcona w Publiczne Przedszkole Nr 1. 16 maja 1998r, w przededniu 160 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej przedszkole otrzymało imię tej wielkiej poetki.

Biorąc pod uwagę 25-letnią działalność przedszkola po jego korytarzach przetuptało 5750 dziecięcych stópek. To imponująca liczba (...) Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Placówka nasza to miejsce, w którym przeszłość tak mocno styka się z teraźniejszością, a to co dawne i to co współczesne, łącza się w całość.

Pierwszym dyrektorem przedszkola była p. Krystyna Napora,to pod jej bacznym okiem wykwalifikowany personel prowadził zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze dla słuchaczy Studium Nauczycielskiego. Od 1999r dyrektorem naszej placówki została p. Bożena Matusiak wybrana z grona pedagogicznego i wyłoniona w drodze konkursu, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola do dnia dzisiejszego. Na dzień dzisiejszy przedszkole zatrudnia 48 pracowników w tym 23 nauczycieli w tym (dyrektor i wicedyrektor) i 25 pracowników administracji i obsługi. Dwanaście nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, a pozostałe są w trakcie zdobywania kolejnych etapów awansu zawodowego. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, kursach, szkoleniach i konferencjach.

W 2007r w okresie dużego zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach, Uchwałą Rady Miejskiej zostały utworzone cztery dodatkowe oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 w Radomiu, przy ul. Powstańców Śląskich 4.

Atrakcyjna lokalizacja oraz wysoka renoma naszej placówki przyciągają dzieci mieszkańców z całego miasta. Do przedszkola uczęszcza łącznie 250 dzieci. Są to dzieci trzy, cztero, pięcioletnie. Przedszkole posiada 10 nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych. Znajdujące się w nich kąciki zainteresowań, pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiają wszechstronny rozwój podopiecznych. Placówka dysponuje także dodatkowymi pomieszczeniami dzięki, którym uatrakcyjniony zostaje dzienny pobyt dziecka w przedszkolu. Są to sala teatralna, plastyczna, sale gimnastyczne, sypialnie, kącik regionalny, ekologiczny. Przedszkole posiada doskonale wyposażone zaplecze kuchenne, sanitarne oraz administracyjne.

Dodatkowym atrybutem każdego budynku jest ogród przedszkolny, w którym wśród zieleni rozmieszczone są urządzenia terenowe oraz sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Ogród jako najbliższe środowisko przyrodnicze dziecka pełni funkcję rekreacyjną, estetyczną i poznawczą. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie wychowania przedszkolnego i statucie przedszkola.

Placówka nasza jest prekursorem wielu ciekawych rozwiązań wychowawczo-dydaktycznych. Jako pierwsi w mieście rozpoczęliśmy pracę na innowacyjnym programie edukacji ekologicznej opracowanym przez nauczycielki naszego przedszkola. W ślad za tym powstały następne programy dotyczące takich dziedzin jak: dziedzictwo kulturowe, wychowanie zdrowotne, twórcza aktywność plastyczna, elementy pedagogiki Marii Montesorii oraz edukacja europejska.

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów, takie jak: gimnastyka korekcyjna, tenis, zajęcia na basenie oraz zajęcia taneczne i teatralne.

Od styczna 2011 r nasze dzieci uczestniczą w projektu współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny "Małymi stópkami w wielki świat". Wyrównując szanse edukacyjne i zapewniając wysoką jakość usług edukacyjnych placówka została wzbogacona o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęć rytmicznych oraz profilaktykę logopedyczną.

U dzieci kształtujemy postawy proeuropejskie, poczucie wspólnoty narodowej, religijnej, lokalnej, dumy z jej tradycji, kultury i osiągnięć.

Placówka nasza jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. W latach 1987-1994 personelu który przygotowywaliśmy słuchaczki Studium Nauczycielskiego do podjęcia pracy w tym trudnym zawodzie. Obecnie praktyki odbywają u nas studentki Kolegium Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Handlowej oraz Politechniki Radomskiej.

Nie małe znaczenie miała dla nas i ma nadal nieustanna pomoc i wsparcie ze strony wizytatorów i metodyków.

Realizując obowiązujące treści programowe nauczyciele naszego przedszkola wykorzystują metody aktywne, problemowe, twórcze oraz metody tradycyjne. W ciągu tych lat udało nam się wypracować pewien model organizacji pracy. Bardzo często zajęcia przeprowadzane są poza terenem przedszkola. Dzieci uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych, krajoznawczych, imprezach interdyscyplinarnych, ścieżkach dydaktycznych odwiedzając muzea, skanseny, kino, teatr, bibliotekę, szkołę muzyczną, miejsce użyteczności publicznej. Nie są nam również obce akcje charytatywne takie jak:

  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Sprzątanie Świata
  • Mikołajki dla dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Występy okolicznościowe w Domu Pomocy Społecznej

Przedszkole kontynuuje i rozszerza współpracę z innymi placówkami przedszkolnymi. Dzieci rok rocznie biorą udział w licznych konkursach, koncertach, przeglądach, olimpiadach sportowych, w których zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji. Pozwala to dzieciom na przeżywanie sukcesów, jak również przygotowujemy je do radzenia sobie z porażką.

Współpraca z rodzicami pozwala wypracować jednolitą płaszczyznę oddziaływań wychowawczych i dyscyplinarnych. Rodzice są partnerami w zarządzaniu placówką. Zadaniem wszystkich pracowników jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami naszych wychowanków. W kalendarzu propozycji edukacyjnych stałe miejsce zajmują zajęcia otwarte podczas których rodzice mogą na bieżąco śledzić efekty rozwoju swoich pociech. W razie występowania jakichkolwiek trudności rodzice mogą skorzystać z pomocy specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu, z którymi ściśle współpracujemy. Rodzice włączają się w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, uroczysta wielopokoleniowa Wigilia Bożonarodzeniowa, bal karnawałowy, spotkania Wielkanocne, piknik rodzinny, kiermasze i loterie, cykl koncertów „Dzieci – Rodzicom”, pożegnanie starszaków.

Zadaniem przedszkola jest rozszerzanie i wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej co powoduje szybszy przepływ informacji na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic. Celem jest zwiększenie skuteczności w bieżącym informowaniu rodziców o postępach edukacyjnych dzieci. Chętnie podejmowane są wszelkie zadania, które przynoszą korzyści dla dziecka, w przedszkolu oraz najbliższego środowiska. Kierując się dobrem dzieci Przedszkole nasze zapewnia im wszechstronny rozwój. Sprawiamy, że czują się kochane i szczęśliwe. Dbamy o to, aby dla wszystkich dzieci przedszkole było miejscem zabaw i rozwoju. Wspomagamy i ukierunkowujemy ich wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe.